Điều khoản & quy định


Cảm ơn Bạn đã sử dụng các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ được cung cấp bởi EPIX. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Đây là những điều khoản giữa học viên và EPIX. Bạn vui lòng đọc kĩ các thông tin bên dưới để bảo đảm quyền lợi cho mình nhé.

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Trong khuôn khổ của này các từ ngữ được hiểu như sau:

1.1 “Cơ sở dữ liệu epix.vn” hoặc “Các cơ sở dữ liệu epix.vn” bao gồm tất cả các bài viết đăng trên các trang web epix.vn và/hoặc tất cả thông tin của các học viên và/hoặc người dùng được đăng ký với epix.vn.

1.2 “Cơ sở dữ liệu cá nhân epix.vn” hoặc “Các cơ sở dữ liệu cá nhân” là thông tin của học viên được khởi tạo và/hoặc được đăng tại các cơ sở dữ liệu epix.vn.

1.3 “Dịch vụ epix.vn” là bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi EPIX.

1.4 “Hồ sơ cá nhân” là các thông tin, bài đăng cá nhân được tạo bởi Người dùng.

1.5 “Văn bản” bao gồm tất cả văn bản trên mọi trang của trang web epix.vn, cho dù là tài liệu có xác định tác giả, các nội dung tìm kiếm có định hướng hay thông tin hướng dẫn.

1.6 “Người dùng” đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của trang web epix.vn và/hoặc các Dịch vụ epix.vn.

1.7 “Nội dung Người dùng” là tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, quảng cáo, tin nhắn hoặc các tài liệu khác được gửi, đăng hoặc biểu thị bởi Người dùng trên hoặc thông qua trang web epix.vn.

1.8 “Khoá học” là sản phẩm được cung cấp bởi EPIX, là dạng sản phẩm dịch vụ đào tạo cung cấp cho người dùng.

1.9 “Học viên” là người mua/ sở hữu khoá học tại EPIX.

1.10 "Thông Tin Mật" được hiểu là các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn là các điều khoản của Hợp đồng này và/hoặc các thông tin, dữ liệu, văn bản được tạo ra do liên quan đến hoặc phát sinh từ việc thực hiện Hợp đồng, các thông tin, dữ liệu, văn bản được Các Bên cung cấp cho nhau cho dù dưới bất kỳ hình thức nào để thực hiện Hợp đồng này. Ngoài ra, Thông tin mật còn bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, bí quyết thương mại, kiến thức hoặc các thông tin khác về hoặc phục vụ cho tiếp thị tài chính, kinh doanh của các Bên.

1.1 “Quyền sở hữu trí tuệ” được hiểu là tất cả quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu tương tự bao gồm sáng chế, ứng dụng của sáng chế, phát minh, bản quyền, giấy phép, nhãn hiệu, ứng dụng của nhãn hiệu, bí mật thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, nhận diện thương mại, bí mật hoặc thông tin kỹ thuật, bí mật kinh doanh, bí quyết hoặc các dữ liệu hoặc thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu hoặc tất cả sửa đổi bổ sung liên quan đến các tài liệu, bản đăng ký, nhượng quyền và tất cả bổ sung, cải tiến, sách và bản ghi nhớ có mô tả hoặc được sử dụng liên quan đến bất kỳ quyền nào được nói trên đây và các quyền liên quan đến quyền đó.

1.1 “Sự Kiện Bất Khả Kháng” có nghĩa là các sự kiện hoặc tình huống xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được hoặc không thể tránh được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện như thiên tai, chiến tranh, bạo loạn, nổi loạn, khởi nghĩa, cấm vận, sự thay đổi căn bản của chính sách Pháp luật gây bất lợi nghiêm trọng và làm cho Các Bên không thực hiện được hoặc thực hiện không đầy đủ Hợp đồng này.

1.11 “Ngày Làm Việc” có nghĩa là bất kỳ ngày nào không phải ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

1.2 “Pháp luật Việt Nam” có nghĩa là bất kỳ và tất cả các luật, nghị định, quyết định, thông tư, quy chế và văn bản pháp luật có liên quan khác do bất kỳ Cơ quan Nhà nước nào của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành, được sửa đổi và bổ sung vào từng thời điểm.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1 Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web epix.vn, các dịch vụ, hoặc bất kỳ ứng dụng nào do EPIX ("CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN EPIX”) cung cấp (gọi chung là "Dịch vụ"), dù truy cập bằng cách nào, Bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản sử dụng dịch vụ này ("Điều khoản sử dụng"). Dịch vụ do EPIX sở hữu và kiểm soát. Các Điều khoản sử dụng này ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của Bạn Nếu Bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả các Điều khoản sử dụng này, Bạn không được quyền truy cập hay sử dụng Dịch vụ.

2.2 Chúng tôi có thể cập nhật Điều khoản sử dụng này theo thời gian để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và theo nhu cầu hoạt động của trang web epix.vn. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới bạn bằng một thông báo phù hợp trên trang web của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang web epix.vn. Sau khi chúng tôi đã thông báo đến bạn, nếu bạn không muốn chấp nhận Điều khoản mới, bạn phải ngừng sử dụng trang web epix.vn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web epix.vn kể từ ngày sự thay đổi có hiệu lực, việc sử dụng trang web epix.vn thể hiện bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng mới.

ĐIỀU 3: ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

3.1 Để sử dụng Dịch vụ, Bạn cần cung cấp thông tin cá nhân bao gồm: Họ tên, Email, Điện thoại hoặc các thông tin cần thiết khác thông qua Form Đăng Ký trên website của chúng tôi. Tài khoản của bạn sẽ được quản lý bằng một tài khoản Classroom điện tử là dịch vụ bên thứ ba cung cấp.

3.2 Bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của EPIX và quy định của bên thứ ba liên quan đến tài khoản, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin bạn đã cung cấp, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Bạn.

3.3 Khi đăng kí Khoá học tại EPIX, Bạn đã đồng ý với các điều khoản và chính sách trong Điều khoản sử dụng này.

ĐIỀU 4: QUYỀN TRUY CẬP VÀ THU THẬP THÔNG TIN

4.1 Khi sử dụng trang web epix.vn hoặc dịch vụ tại Epix, Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền thu thập các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để tạo tài khoản bao gồm nhưng không giới hạn như tên, số điện thoại, địa chỉ email;…

4.2 Bạn thừa nhận và đồng ý tự chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ thông tin, hồ sơ hoăc tài liệu nào do Bạn cung cấp trên trang web epix.vn, đồng thời đồng ý tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ hệ quả nào phát sinh từ việc cung cấp này trừ trường hợp có sự thỏa thuận khác giữa hai bên.

4.3 EPIX có quyền đề xuất đến Bạn dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên các mục phù hợp mà bạn xác định trong khi đăng ký hoặc bất kỳ lúc nào sau đó hoặc khi bạn đã đồng ý tiếp nhận. Các đề xuất này sẽ được thực hiện bởi EPIX hoặc các bên thứ ba.

4.4 EPIX được quyền tùy ý tuân theo các quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà không cần sự đồng ý của Người dùng thậm chí sự tuân thủ này có thể bao gồm việc công bố một số thông tin của Người dùng nhất định. Ngoài ra, bên thứ ba được phép giữ lại các bản sao lưu trữ thông tin Người dùng trong mọi trường hợp.

4.5 Bạn xác nhận và chấp thuận rằng chúng tôi có thể truy cập, bảo lưu và tiết lộ bất kỳ thông tin tài khoản nào của Bạn cũng như các nội dung được yêu cầu bởi luật pháp; tuân theo lệnh của tòa án, các cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với trung tâm; theo quan điểm của EPIX về việc thực hiện những sự bảo lưu và tiết lộ là cần thiết để tuân thủ luật pháp, thực thi điều khoản dịch vụ, phản hồi các khiếu nại về việc nội dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba, phản hồi các yêu cầu của Người dùng liên quan đến chăm sóc khách hàng, hoặc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của bảo lưu, người dùng và cộng đồng.

4.6 Bạn hiểu và thừa nhận rằng Bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với tài khoản và nội dung trong tài khoản Classroom của Bạn. Trong trường hợp Bạn hủy bỏ tài khoản trên Classroom hoặc tài khoản Classroom của bạn bị chấm dứt, tất cả các thông tin tài khoản của bạn tại trang web epix.vn, bao gồm sơ yếu lý lịch, thông tin cá nhân, bài đăng sẽ được đánh dấu là bị xóa và có thể bị xóa khỏi Cơ sở dữ liệu EPIX và sẽ được gỡ bỏ từ bất kỳ khu vực chung nào trên trang web epix.vn. Thông tin có thể tiếp tục được hiển thị trong một khoảng thời gian vì các trở ngại trong khi truyền tín hiệu xóa thông qua các máy chủ của epix.vn hoặc do yêu cầu của các cơ quan chức năng liên quan. Ngoài ra, các bên thứ ba được phép giữ lại bản sao thông tin của bạn.

4.7 Khi kết thúc Dịch vụ, trung tâm có quyền lưu trữ và sử dụng những sản phẩm và nội dung được tạo ra trong quá trình sử dụng Dịch vụ của Bạn vào công tác truyền thông, tiếp thị và quảng bá của Trung tâm nhưng không phải chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ với những nội dung đó và không phải trả bất kỳ chi phí nào cho việc sử dụng này.

4.8 EPIX có quyền xóa tài khoản Classroom và các thông tin của Bạn sau khi khóa học kết thúc.

ĐIỀU 5: SỬ DỤNG DỊCH VỤ

5.1 Quyền được phép sử dụng trang Classroom và dịch vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt theo quy định tại Điều khoản sử dụng này. Trong trường hợp đó, EPIX có thể hoặc không gửi thông báo đến cho Người dùng khi chấm dứt.

5.2 Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ gửi bài tập/sản phẩm qua Classroom để nhận phản hồi và hoàn thiện sản phẩm.

5.3 Người dùng không được phép:

- Sử dụng Dịch vụ để ngụy trang dưới dạng một người hoặc tổ chức khác; hoặc hiển thị thông tin sai lệch về liên kết với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

- Sửa đổi tiêu đề hoặc chỉnh sửa định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào của trang Classroom;

- Gỡ bỏ bất kỳ thông tin độc quyền nào từ trang Classroom.

- Cố tình đảo ngược, tháo gỡ, hack các công cụ của Dịch vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào); phá bỏ hàng rào công nghệ mã hóa, hàng rào an ninh liên quan đến các dịch vụ của EPIX hoặc các thông tin được chuyển giao, xử lý, lưu giữ bởi EPIX.

- Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc công khai bất kỳ nội dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ quyền lợi duy nhất của bất cứ bên nào;

- Sử dụng dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về người dùng khác có liên quan đến hành vi và các hoạt động bị cấm được liệt kê ở trên.

5.4 Người dùng phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các Nội dung đã được đăng tải công khai hoặc truyền đưa bí mật, nghĩa là bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những nội dung đã tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc công khai trên trang Classroom. Khi sử dụng trang Classroom, bạn có thể gặp phải những nội dung phản cảm, khiếm nhã. Trong bất kỳ trường hợp nào, EPIX sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ Nội dung bao gồm lỗi, sự thiếu sót của nội dung, hư hại xuất phát từ việc sử dụng, sự tín nhiệm, hoặc bất kỳ nội dung nào được đăng tải, gửi thư hoặc công bố trên trang Classroom.

5.5 EPIX có quyền sàng lọc, từ chối, xóa, gỡ bỏ hoặc di chuyển những nội dung có sẵn trên trang Classroom, bao gồm tất cả các nội dung hoặc thông tin bạn đã đăng. Ngoài ra, EPIX có quyền gỡ bỏ những nội dung xâm phạm đến điều khoản dịch vụ, bị Người dùng khác khiếu nại/tố cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được thông báo hoặc yêu cầu từ phía cơ quan có thẩm quyền; hoặc những nguyên nhân khác. EPIX cũng có quyền chặn các liên lạc (gồm cập nhật tình trạng, đăng tin, tin Người dùng hoặc thi hành các điều khoản quy định trong điều khoản dịch vụ này. Người dùng cần tự đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng các nội dung bao gồm độ chính xác, đầy đủ và độ hữu dụng của nội dung.

5.6 Mặc dù mục đích của EPIX là cung cấp Dịch vụ nhiều nhất có thể nhưng sẽ có trường hợp Dịch vụ có thể bị gián đoạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gián đoạn để bảo trì hoặc nâng cấp theo lịch trình, để sửa chữa khẩn cấp hay do lỗi của thiết bị và/hoặc liên kết viễn thông. Trong trường hợp nâng cấp, sửa chữa phải có thông báo bằng văn bản cho học viên.

5.7 Bằng cách truy cập hay sử dụng dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng hoạt động của mình là hợp pháp trong mọi khu vực pháp lý nơi bạn truy cập hay sử dụng dịch vụ.

ĐIỀU 6: TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

6.1 Bạn tuyên bố và cam kết rằng: (i) bạn có quyền sở hữu Nội dung mà bạn đăng lên hoặc thông qua Dịch vụ hay nói cách khác, bạn có quyền cấp các quyền và giấy phép được quy định trong các Điều khoản sử dụng này; (ii) việc đăng và sử dụng nội dung trên hoặc thông qua Dịch vụ không vi phạm, chiếm đoạt hay xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu thương mại và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác; (iii) bạn đồng ý thanh toán tất cả tiền bản quyền tác giả, phí và bất kỳ khoản tiền nào khác còn phải thanh toán do Nội dung mà bạn đăng lên hoặc thông qua Dịch vụ; và (iv) bạn có quyền và năng lực pháp lý để tham gia vào các Điều khoản sử dụng này trong quyền hạn của bạn.

6.2 Bạn phải chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ với những nội dung do Bạn cung cấp xuyên suốt khóa học.

6.3 Dịch vụ chứa nội dung mà EPIX sở hữu hoặc cấp phép ("Nội dung EPIX"). Nội dung EPIX luôn thuộc quyền sở hữu của EPIX trong bất kỳ trường hợp nào. Bạn không được:

- Xóa, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ thông báo nào về quyền sở hữu trí tuệ bao gồm những không giới hạn bản quyền, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hay quyền sở hữu khác được kết hợp với hay đi kèm Nội dung EPIX.

- Sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên Nội dung EPIX.

- Thực hiện, hiển thị, xuất bản, phân phối, truyền đi, phát, bán, cấp phép hoặc khai thác Nội dung EPIX .

6.4 EPIX có quyền sở hữu trí tuệ và các quyền Logo và tên EPIX. Bạn không được sao chép, giả mạo hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần Logo và tên EPIX khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của EPIX. Ngoài ra, tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút và tập lệnh đều là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu thương mại và/hoặc bao bì thương mại của EPIX và không được sao chép, giả mạo hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của EPIX

6.5 EPIX có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà theo nhận định của mình là:

- Vi phạm Điều Khoản sử dụng này;

- Vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định;

- Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam;

- Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

- Gây rối trật tự công cộng;

- Có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp;

- Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ;

- Vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Người dùng của bất kỳ trang web nào thuộc epix.vn;

- Bất kỳ Nội dung khác mà chúng tôi thấy là không phù hợp.

6.6 EPIX có quyền trục xuất Người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới trang web epix.vn và/hoặc sử dụng các dịch vụ EPIX khi vi phạm Điều Khoản sử dụng này này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định. EPIX được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Nội dung Người dùng khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu EPIX tin rằng Nội dung Người dùng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho EPIX, gây thiệt hại đến thương hiệu EPIX hoặc hình ảnh công cộng, hoặc dẫn đến việc EPIX để mất người dùng. Nội dung bị xóa khỏi Dịch vụ có thể tiếp tục được EPIX lưu trữ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lưu trữ để tuân thủ một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhưng có thể không truy xuất được nếu không có lệnh hợp lệ của tòa án. EPIX sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hay gián đoạn Dịch vụ nào hoặc việc mất mát bất kỳ Nội dung nào. Bạn cũng xác nhận rằng Internet có thể không an toàn và rằng việc gửi Nội dung hoặc thông tin khác có thể không an toàn.

6.7 EPIX sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin đăng tải của bên thứ ba nào, cho dù với lý do nào, do bất cứ tổ chức nào đăng tải nội dung trên EPIX. Tuy nhiên, EPIX sẽ cố gắng sử dụng mọi biện pháp kiểm soát và hạn chế tối đa các trường hợp tin tuyển dụng lừa đảo, thông tin không đúng…. để bảo vệ Người dùng.

6.8 EPIX không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của Nội dung Người dùng, các sản phẩm phái sinh từ Nội dung Người dùng, hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi Người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi Người dùng. Bạn thừa nhận rằng việc tin tưởng nào vào tài liệu được đăng bởi Người dùng khác là rủi ro của riêng bạn.

ĐIỀU 7: TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Khi Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ, bạn chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.

Do vậy:

7.1 EPIX không tuyên bố hay đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị lỗi hay không bị gián đoạn; rằng các lỗi sẽ được khắc phục; hoặc rằng Dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp Dịch vụ không bị nhiễm bất kỳ thành phần có hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở vi-rút. EPIX không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo nào rằng thông tin (bao gồm mọi hướng dẫn) về Dịch vụ chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích. Bạn xác nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ. EPIX không đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ là hợp pháp trong bất kỳ khu vực pháp lý cụ thể nào và EPIX từ chối đưa ra các bảo đảm đó một cách cụ thể. Một số khu vực pháp lý giới hạn hoặc không cho phép tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về bảo đảm ngụ ý hay các bảo đảm khác, vì vậy tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên có thể không áp dụng cho bạn trong phạm vi luật pháp của khu vực pháp lý đó áp dụng cho Bạn và các điều khoản sử dụng này.

7.2 EPIX sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào dưới mọi hình thức (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mất mát hay thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, kinh tế, cảnh báo, đặc biệt, do trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào) có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến:

- Dịch vụ;

- Nội dung EPIX ;

- Nội dung người dùng;

- Việc bạn sử dụng, không thể sử dụng hoặc hiệu quả của dịch vụ;

- Mọi hành động được thực hiện có liên quan đến việc điều tra của EPIX hoặc cơ quan thực thi pháp luật về việc sử dụng dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ bên nào khác;

- Bất kỳ hành động nào được thực hiện có liên quan đến chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác;

- Mọi lỗi hoặc thiếu sót trong hoạt động của dịch vụ;

7.3 Mọi thiệt hại đối với mọi máy tính, thiết bị di động, thiết bị hoặc công nghệ khác của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào hoặc do bất kỳ vi-rút, lỗi, giả mạo, gian lận, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, trì hoãn quá trình hoạt động hoặc truyền đi, lỗi mạng hay dòng máy tính, mọi sự cố kỹ thuật khác hoặc trục trặc khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất lợi nhuận, mất tín nhiệm, mất dữ liệu, ngừng việc, độ chính xác của kết quả hoặc lỗi hay trục trặc máy tính, ngay cả khi có thể dự đoán được hoặc EPIX đã được thông báo hay lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra các thiệt hại đó, cho dù theo hợp đồng, do sơ ý, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc sai lầm cá nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn ở nguyên nhân một phần hoặc toàn bộ do sơ ý, thiên tai, lỗi viễn thông, lấy cắp hay hủy hoại dịch vụ).

7.4 EPIX không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ ai khác về mất mát, thiệt hại hoặc thương tích, bao gồm nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân hoặc tử vong, trừ trường hợp có lỗi của EPIX.

7.5 Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng quyền duy nhất của bạn liên quan đến các sự cố hoặc sự không thỏa mãn với dịch vụ là yêu cầu chấm dứt sử dụng tài khoản hoặc dừng sử dụng dịch vụ.

7.6 Bất kể các điều khoản bên trên, nếu EPIX, theo phán quyết của tòa án thẩm quyền, phải chịu trách nhiệm trong giới hạn tối đa theo qui định pháp luật (bao gồm đối với lỗi vô ý) thì trách nhiệm của EPIX đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được giới hạn trong mức phí mà bạn đã thanh toán để sử dụng dịch vụ, truy cập và sử dụng trang web.

ĐIỀU 8: LIÊN KẾT VỚI TRANG CỦA BÊN THỨ BA

Các đường dẫn trên trang Web sẽ đưa Người dùng rời khỏi trang Web. Các đường link này chỉ được cung cấp với ý nghĩa kết nối, do đó việc truy cập vào đường link không đặt dưới sự kiểm soát của EPIX và bạn có thể gặp phải những rủi ro khi truy cập vào các đường link này. EPIX không chịu trách nhiệm đối với những nội dung lưu chứa bên trong đường dẫn bao gồm bất kỳ thay đổi cập nhật của những trang này. EPIX cung cấp những đường dẫn này để tạo thuận lợi cho người dùng và việc chỉ dẫn đến những đường dẫn này không ám chỉ hay thể hiện rằng EPIX có hỗ trợ tài trợ đối với các trang chỉ dẫn và nội dung trong các chỉ dẫn đó.

ĐIỀU 9: BẢO MẬT

9.1 Bạn cam kết bảo mật các thông tin dưới đây:

- Giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng tên tài khoản và mật khẩu khi đăng nhập Classroom;

- Đăng xuất khỏi tài khoản trước khi rời khỏi trang Classroom;

9.2 Thông báo ngay lập tức với EPIX nếu phát hiện bất kỳ đăng nhập trái phép nào dưới tên và mật khẩu của bạn và đảm bảo rằng thông tin tài khoản của bạn phải chính xác và luôn được cập nhật.

9.3 Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới tên và tài khoản của bạn ngay cả khi những hoạt động đó không do bạn thực hiện. Trung tâm không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng không hợp pháp mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ điều khoản này.

9.4 Bạn phải cam kết và đồng ý rằng, trong thời gian hiệu lực của Điều khoản sử dụng này và sau khi Điều khoản sử dụng này chấm dứt, Bạn sẽ tuyệt đối bảo mật các Thông tin mật của EPIX. Theo đó, Bạn không được tiết lộ thông tin mật cho bất kỳ bên thứ ba nào dù là trực tiếp hay gián tiếp, trong bất kỳ tình huống nào, khi không có sự đồng ý bằng văn bản của của EPIX trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

9.5 Bạn cũng không được sử dụng Thông tin mật mà EPIX đã cung cấp cho Bạn phục vụ cho các mục đích khác ngoài các mục đích quy định tại Điều khoản sử dụng này trừ khi có sự thỏa thuận bằng văn bản của cả hai bên.

9.6 Bạn đồng ý rằng bất cứ vi phạm nào đối với nghĩa vụ bảo mật thông tin này có thể gây ra những tổn hại không thể khôi phục được với EPIX, theo đó EPIX sẽ có quyền tìm kiếm các biện pháp để giảm nhẹ thiệt hại và buộc Bạn bồi thường toàn bộ thiệt hại.

ĐIỀU 10: CHẤM DỨT TÀI KHOẢN

10.1 Bạn đồng ý rằng EPIX có thể vì bất kỳ lý do nào có thể chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức và xóa bất kỳ nội dung nào có liên quan đến tài khoản này khỏi trang Classroom bao gồm nhưng không giới hạn các lý do sau:

- Vi phạm bất kỳ nội dung Điều khoản sử dụng này;

- Hành vi lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng;

- Nhiều tài khoản cho các mục đích trái pháp luật;

- Hành vi có hại cho người dùng khác, hoặc các lợi ích kinh doanh của chúng tôi.

- Việc sử dụng tài khoản cho các mục đích bất hợp phát, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể bị xem xét tố tụng lên các cơ quan chức năng mà không cần thông báo trước. Nếu có tranh chấp pháp lý hoặc kiện tụng về tài khoản của bạn hoặc việc bạn sử dụng dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, trung tâm có thể hủy tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo.

- Tài khoản không được sử dụng trong một thời gian dài.

- Các trường hợp khác EPIX cho rằng cần thiết.

10.2 Người dùng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo với EPIX qua văn bản. Không phụ thuộc vào yêu cầu xóa tài khoản, Người dùng buộc phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa). Khi đó, theo điều khoản dịch vụ, Người dùng phải liên hệ với EPIX sau khi đã nhanh chóng thanh toán và hoàn tất các giao dịch, không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hư hỏng phát sinh từ hành động liên quan đến phần này. EPIX miễn trừ mọi khiếu nại của Người dùng đối với những trường hợp này.

ĐIỀU 11: XỬ LÝ VI PHẠM

Nếu bạn vi phạm Điều khoản sử dụng thì có thể bị áp dụng một trong các hình thức tùy theo quyết định của EPIX hoặc theo quy định của pháp luật và/hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới đây:

- Bị giới hạn quyền truy cập trang

- Đình chỉ và chấm dứt quyền truy cập trang web;

- Bị chấm dứt tài khoản;

- Áp dụng biện pháp dân sự như khiếu nại, bồi thường;

- Xử lý hình sự

ĐIỀU 12: BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho EPIX (gọi chung là “Bên Được Bồi Thường”) bằng phí tổn của bạn, chống lại bất cứ khiếu nại, hành vi, thủ tục, vụ kiện và tất cả những trách nhiệm pháp lý có liên quan, các tổn thất, khoản phạt, tiền phạt, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn án phí và các chi phí giải quyết tranh chấp có liên quan) phát sinh đối với bên được bồi thường từ hoặc có liên quan đến:

- Sự vi phạm điều khoản trong Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách, hướng dẫn tham khảo ở đây;

- Sử dụng dịch vụ không đúng cách;

- Vi phạm pháp luật hoặc quyền của bên thứ ba.

ĐIỀU 13: PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Điều khoản này bao gồm toàn bộ và không giới hạn những chính sách đã được phổ biến trong phần Hỏi Đáp.

ĐIỀU 14: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

14.1 Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của EPIX sẽ được giải quyết trước hết bằng con đường thương lượng, hòa giải.

14.2 Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng sản phẩm phải được gửi đến EPIX ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:

- Địa chỉ liên lạc: Văn phòng EPIX, Tầng 1, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại: 0911 145 820

- Email: admin@epix.vn

14.3 EPIX sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

14.4 EPIX chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Dùng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

14.5 Đối với tranh chấp giữa Người Dùng với nhau, hoặc tranh chấp với Bên Thứ Ba, có thể EPIX sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc EPIX sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, EPIX sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Dùng hợp pháp và chính đáng.

14.6 Người Dùng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ EPIX khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

14.7 Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản về việc phát sinh tranh chấp thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí tố tụng tại tòa án.

ĐIỀU 15: THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến Điều khoản sử dụng này, vui lòng gửi email về admin@epix.vn để được giải đáp nhanh nhất.

ĐIỀU 16: LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam mà không bao gồm các quy tắc xung đột pháp luật.

ĐIỀU 17: HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU KHOẢN

17.1 Các quy định tại Điều khoản sử dụng này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào thông qua việc đăng tải bản chỉnh sửa lên trang Web. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ được hiểu là bạn chấp nhận những chỉnh sửa này.

17.2 Trong trường hợp một hoặc một số Điều khoản sử dụng này xung đột với các quy định của pháp luật và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Điều khoản sử dụng vẫn giữ nguyên hiệu lực, trừ trường hợp điều khoản này liên quan đến điều khoản vô hiệu.

17.3 Thỏa thuận này có giá trị như Hợp Đồng. Người Dùng hiểu rằng, đây là hợp đồng điện tử, Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu theo Pháp Luật về Giao Dịch Điện Tử. Bằng cách nhấn vào nút “Đăng kí / Submit”, Người Dùng hoàn toàn đồng ý và đã hiểu các điều khoản trong Hợp Đồng này và Hợp Đồng có hiệu lực kề từ thời điểm này. Nếu vi phạm các Điều khoản này, bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại (Nếu có) với EPIX.

ĐIỀU 18: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

18.1 Bạn không được phép chuyển nhượng, chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào mà EPIX đã cấp cho bạn.

18.2 Việc EPIX không yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong đây tại một hoặc nhiều thời điểm nào đó không làm ảnh hưởng đến quyền của EPIX yêu cầu thực hiện bổ sung trừ khi điều khoản đó được miễn trừ bằng văn bản.

18.3 Những điều khoản này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của EPIX và Người dùng mà không phải lợi ích của cá nhân hay tập thể thứ ba nào khác trừ các chi nhánh và các công ty con

18.4 Các điều khoản được quy định trong Điều khoản sử dụng và bất kỳ thỏa thuận bao gồm hoặc liên quan đến điều khoản dịch vụ này tạo nên sự thỏa thuận cuối cùng, hoàn chỉnh và duy nhất đối với trang Web và không mâu thuẫn, giải thích hay bổ sung cho bất kỳ thỏa thuận nào trước đó, hay những thỏa thuận miệng tạm thời hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào khác. Khi các bên tham gia thỏa thuận dưới hình thức Điều khoản sử dụng này, các bên sẽ không dựa theo bất kỳ viện dẫn, tuyên bố, giải thích, đảm bảo, cam kết, lời hứa, cam đoan nào khác ngoài các nội dung đã đề cập trong điều khoản dịch vụ này. điều khoản dịch vụ này sẽ được giải thích, bổ sung, thay thế các thỏa thuận trước, nếu có.

18.5 Bạn đồng ý tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ và xác nhận rằng bạn sẽ tìm hiểu tất cả các chính sách và thủ tục cần thiết để đảm bảo tuân thủ mọi quy định liên quan.

18.6 Bạn xác nhận đã đọc và đồng ý với mọi điều khoản hiện có trên đây và những điều khoản bổ sung sửa đổi nếu có. Bằng cách truy cập, sử dụng thông tin, nội dung của trang Web Bạn thừa nhận rằng đã đồng ý và chịu ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng này.